Przejdź do treści
Zdjęcie siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Nabór na stanowisko MŁODSZEGO INSPEKTORA w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej


22-10-2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

poszukuje kandydatów na stanowisko

MŁODSZEGO INSPEKTORA w

Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

Wymagania:

– obywatelstwo polskie,

– wykształcenie wyższe prawnicze (tytuł magistra prawa uzyskany w wyniku ukończenia jednolitych pięcioletnich studiów),

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

– CV,

– kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.

Uwagi:  

Praca polegająca głównie na wyjazdach do siedzib kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. Branickiego 13

15-085 Białystok

Termin składania dokumentów: 7 listopada 2019 r.

Dokumenty mogą być dostarczone osobiście (do Sekretariatu Izby) lub przesłane pocztą na wskazany adres, bądź drogą elektroniczną na adres: wkgf@bialystok.rio.gov.pl.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej 10 Izba zastrzega możliwość przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji złożonych ofert na podstawie przedłożonych dokumentów.

Kandydaci spełniający warunki i zakwalifikowani do rozmowy w wyniku ewentualnej wstępnej kwalifikacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku należy umieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez RIO w Białymstoku przez okres najbliższych 12 miesięcy.


KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA POTRZEBY PROWADZONEJ REKRUTACJI
na MŁODSZEGO INSPEKTORA KONTROLI

Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok.
Inspektor ochrony danych
Może Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
– listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok
– przez e-mail: iod@bialystok.rio.gov.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych [1], ustawie o pracownikach urzędów państwowych [2] oraz Kodeksie pracy [3] i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej [4], będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na młodszego inspektora kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku [5].
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę[7], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom niż uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych [1], ustawy o pracownikach urzędów państwowych [2] oraz Kodeksu pracy [3] i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej [4] jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym [5] [6]. Podanie przez Panią/Pana innych danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa [7] oraz danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – jest dobrowolne, przy czym wymagane jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie [8]. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

[1] Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz.U.2016.561).
[2] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t. j. Dz. U. 2018.1915 ze zm.)
[3] Art. 221 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2019.1040 ze zm.).
[4] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018.2369).
[5] Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).
[6] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
[7] Art. 6 ust. 1 lit a RODO.
[8] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Aktualne akty prawne



Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13 15-085 Białystok
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strona Główna | Kontakt | BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij