Przejdź do treści
Zdjęcie siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Ogłoszenie konkursu na kandydatów na 3 stanowiska pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 07.10.2019


07-10-2019

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku

ogłasza konkurs na kandydatów

na 3 stanowiska pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku – w tym 2 stanowiska dla kandydatów zgłaszanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji,  wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

IV. Zgłoszenia kandydatów na 2 stanowiska pozaetatowych członków kolegium izby dokonują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.

V. Termin składania ofert:

– w przypadku kandydatów zgłaszanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia,

– pozostali  – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

pod adresem: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13

15-085 Białystok

VI. Kandydat przedstawiany Prezesowi Rady Ministrów będzie zobowiązany złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.).

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wynikająca z art. 13 RODO jest zamieszczona na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku pod adresem www.bialystok.rio.gov.pl i bip.bialystok.rio.gov.pl wraz z ogłoszeniem o konkursie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NA POTRZEBY PROWADZONYCH REKRUTACJI

na POZAETATOWEGO CZŁONKA KOLEGIUM

 

Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok.

Inspektor ochrony danych

Może Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

– listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok

– przez e-mail: iod@bialystok.rio.gov.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych [1] oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej [2], będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na pozaetatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku [3].

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom niż uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych [1] oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej [2] jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym [3] [4]. Podanie przez Panią/Pana innych danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa [5] oraz danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – jest dobrowolne, przy czym wymagane jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie [6]. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

[1] Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz.U.2016.561).

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz.U.2004.130.1396).

[3] Art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

[4] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

[5] Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

[6] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Aktualne akty prawneRegionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13 15-085 Białystok
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strona Główna | Kontakt | BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij