Przejdź do treści
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Najczęściej odwiedzane

Zdjęcie siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.01.036


Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.01.036 System można zaktualizować za pomocą instalki, do której link znajduje się poniżej. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.

Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

BestiaPatch_3.01.036.exe

Najistotniejsze zmiany w tej wersji to:
  • Udostępnienie sprawozdania Rb-34s funkcjonującego w systemie na zasadach określonych wymaganiami MF
  • Wstępne dostosowanie systemu do obsługi sprawozdań finansowych oraz bilansów za 2011 r.
  • Zmiana podglądów wydruku WPF (tabela prognozy finansowej oraz tabela wykazu załączników) do postaci umożliwiającej drukowanie tabel zawierających ponad 5 lat (poprzednie wersje generowały błędne nagłówki)
  • Udostępnienie narzędzia do realizowania zdalnej asysty technicznej (narzędzie jest dostępne w menu Pomoc -> Zdalna asysta techniczna – jest to znany TeamViewer)
  • Dodanie nowych reguł kontrolnych do Rb-NDS, Rb-UZ oraz dot. WPF
  • Dodanie nowego atrybutu reguły kontrolnej – „wymagany pozytywny wynik reguły aby zaimportować dokument” i zastosowano go przy regułach związanych z importem bilansów
  • Zamknięto jednostki organizacyjne typu ‚Rachunek dochodów własnych’,’Gospodarstwo pomocnicze’ oraz ‚Fundusz celowy’ z dniem 2010.12.31


Kompletny wykaz zmian w wersji 3.01.036 (od wersji 028c):

W systemie BeSTi@:

1. Poprawiono błąd występujący w trakcie próby przetworzenia paczki z bilansami i sprawozdaniami finansowymi za 4 kwartał 2010
2. Dodano wydruk ‚WPF Przedsięwzięcia – zbiorówka’
3. W funkcjonalności eksportu danych do plików dbf dodano możliwość eksportu załączników WPF i załączników ‚Przedsięwzięcia WPF’ (jego pozycji nadrzędnego poziomu)
4. Zoptymalizowano otwieranie formatki załącznika ‘Przedsięwzięcia WPF’.
5. Dodano nowe reguły kontrolne do sprawozdania Rb-UZ
6. Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie wydruku załączników WPF z listy dokumentów
7. Na formatkach w bilansie skonsolidowanym oraz bilansie z wykonania budżetu dodano wiersze ‚ Suma aktywów’ i ‚Suma pasywów’
8. Zwiększono nr paczki skryptu wykonawcy i okresu sprawozdawczego.
9. Przebudowano wydruk załącznika wykazu przedsięwzięć WPF
10. Od 2011 roku na formularzach bilansów nie jest widoczna kolumna ‚Uwagi JST’ w informacjach uzupełniających.
11. W trakcie agregacji bilansów i sprawozdań finansowych wiersze uszczegóławiające grupowane są wg opisu wyszczególnienia. Po agregacji tych sprawozdań formularze można edytować (na potrzeby dokonania operacji wyłączeń)
12. Od roku 2011 rolę ‘łącznych’ sprawozdań finansowych i bilansu jednostkowego pełni ich dotychczasowa postać ‘zbiorcza’. W trakcie uzupełniania sprawozdań od roku 2011 łączne sprawozdania finansowe oraz łączny bilans jednostkowy tworzony jest bez grupowania na typ jednostki czyli po jednym dla każdego z typu sprawozdań.
13. W raportach ‚Wydatki wg układu’, ‚Dochody wg układu’ w filtrze typu dokumentu na poziomie JST usunięto pozycję ‚Uchwały i zarządzenia wprowadzone w RIO"
14. W raportach ‚Wydatki wg układu’, ‚Dochody wg układu’ na poziomie JST umożliwiono zastosowanie tego raportu do planów finansowych przez dodanie odpowiednich pozycji w filtrze typu dokumentu.
15. Sprawozdania Rb-ZN, Rb-27z, Rb-50x dla jednostki typu Organ są już widoczne w gałęzi ‚Sprawozdania jednostkowe’
16. Uniemożliwiono usunięcie dokumentu ‚Projekt budżetu’ gdy istnieją do niego autopoprawki.
17. Przeprojektowane wydruki załączników WPF na podstawie propozycji Zamawiającego.
18. Poprawiono błąd braku możliwości usunięcia dokumentu WPF.
19. Poprawiono wyjście bez zapisu z załączników Tekst i Objaśnienia.
20. Obecnie po usunięciu załącznika z dokumentu WPF nie trzeba zamykać dokumentu (wystarczy zapisać), aby reguły kontrolne wykryły brak załącznika.
21. W liście dokumentów dodano kolumny zakresu lat WPF.
22. W projekcie i uchwale WPF data wejścia w życie podpowiada się na 1 stycznia roku budżetowego
23. Przy usuwaniu jednostki typu RDW,GP,FC podpowiadana data zakończenia jednostki to dzień koniec roku 2010
24. Umożliwiono podgląd wydruku sprawozdania Rb-ZN, Rb-50D, Rb-50W z poziomu listy sprawozdań.
25. W załączniku ‚Plany finansowe rachunków dochodów własnych’ od roku budżetowego 2011 jest możliwość wykorzystania wyłącznie jednostek typu ‚typu ‚Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp ‚
26. Sprawozdanie zbiorcze Rb34s nie jest generowane gdy nie istnieje w systemie jednostka organizacyjna typu ‚Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp ‚
27. Data wejścia w życie uchwały budżetowej to domyślnie 1 stycznia roku budżetowego.
28. Wysłanie dokumentu planistycznego od strony formatki dokumentu zamyka formatkę i następuje powrót do listy dokumentów.
29. Przeprojektowano wydruki załączników WPF (kwoty za poszczególne lata w układzie pionowym, opcjonalne ukrywanie kwot wykonania za poprzednie lata).
30. Rozwiązano problem ponownej aktywacji załącznika prognozy długu w roku budżetowym 2011 na skutek odzyskania paczek z SK
31. Dodano dodatkowe reguły WPF.
32. Rozpoczęcie weryfikacji automatycznie rozwija sekcję "Błędy i ostrzeżenia" w dokumentach planistycznych i załącznikach WPF.
33. Program umożliwia odświeżenie załączników WPF przed zapisem dokumentów WPF, jeśli zakres lat załączników jest niezgodny z zakresem w metryce.
34. Przyspieszono otwieranie dokumentów WPF.
35. Po agregacji sprawozdania pasek postępu nie przysłania już okna dialogowego wyboru daty sprawozdania
36. W funkcjonalności eksportu jednostki do pliku xml z proponowanej nazwy pliku usuwane są niedozwolone znaki

W systemie SJO BeSTi@:

1. Przed uzupełnieniem sprawozdań aplikacja sprawdza czy zostały zlikwidowane jednostki typu ‚Rachunek dochodów własnych’, ‚Gospodarstwo pomocnicze’ oraz ‚Fundusz celowy’. Jeśli nie to operacja jest przerywana, a użytkownik jest informowany o konieczności uzyskania plików aktualizujących dane tych jednostek pochodzących z systemu BeSTi@ jednostki macierzystej.

W obu systemach:

1. Uaktualniono w pliku XSLT formularze B-Jedn,F-Zzf, F-Rzs oraz uwzględniono w nich prezentację uszczegółowień pozycji
2. Na oknie głównym do menu ‘Pomoc’ dodano pozycję ‚Zdalna asysta techniczna’
3. Poprawiono skrypty w z wersji .00.152 (X.01.034) aby rozwiązać problem aktualizacji bazy na MSSQLl2008
4. Poprawiono błąd pojawiąjący się przy otwarciu listy wszystkich sprawozdań z danego roku lub bilansów.
5. Na hierarchicznej podliście sprawozdań z poprzednich wersji (przed korektą) dodano brakujące kolumny
6. Reguły kontrolne badające sumy wierszy uszczegóławiających w bilansach i sprawozdaniach finansowych są teraz krytyczne.
7. Reguły kontrolne w Rb-Rzs "zgodność: A.I >=(…)" nie blokują importu tego sprawozdania z xml
8. Poprawiono obsługę klawisza ENTER w trakcie wprowadzania wiersza uszczegóławiającego w bilansach i sprawozdaniach finansowych
9. Poprawiono mechanizm identyfikacji sprawozdań przy imporcie ze zbiorczego pliku xml
10. Na wydrukach bilansów i sprawozdań finansowych poprawiono prezentację uwag JST z zakładki ‚Nagłówek’
11. Poprawiono wydruki różnicowe bilansów i sprawozdań finansowych
12. Poprawiono obsługę wysyłania danych o podpisach przy przesyłaniu bilansu jednostkowego
13. Umożliwiono uszczegóławianie wierszy wszystkich bilansów i sprawozdań finansowych. Można uszczegółowić tylko wiersze najniższego poziomu. Przy dodawaniu wiersza uszczegóławiającego symbol wiersza podpowiada się automatycznie.
14. W formularzach i wydrukach bilansów i sprawozdań finansowych uwzględniono ich postać na rok 2011
15. Słownik reguł kontrolnych sprawozdań finansowych i bilansów dostosowano do postaci tych formularzy na rok 2011. W trakcie importu tych sprawozdań z pliku xml przeprowadzania jest ich weryfikacja. Jeśli któraś z reguł rachunkowych wykaże błąd, import jest przerywany.
16. W planach finansowych dodano walidację ‚Data wejścia w życie nie może być wcześniejsza niż data podjęcia’ oraz ‚Data podjęcia i data wejścia w życie nie mogą być wcześniejsze niż data powstania jednostki organizacyjnej’
17. Rozwiązano problem błędu pojawiającego się przy otwarciu formatki sprawozdania gdy wcześniej użyto filtrowania.
18. Poprawiono prezentację sprawozdania Rb-34s w pliku xslt
19. Rozwiązanie problemu z otwarciem dokumentów planistycznych z roku 2010 zawierających załączniki nie istniejące już w 2011
20. W raportach ‚Wydatki wg układów’ i ‚Dochody wg układów’ wartość datę wejścia w życie uzupełniono o nr kolejny dokumentu. Dzięki temu wyniki są prawidłowo uporządkowane.
21. Kreatory ‚Pobierz dane z uchwały’ w sprawozdaniach jednostkowych pobierają odpowiednie pozycje załączników uchwał przypisanych do jednostki organizacyjnej sprawozdania.
22. Rozwiązano problem braku efektów działania reguł kontrolnych po zmianie statusu dokumentu
23. Rozwiązano problem z eksportem wydruków sprawozdań Rb-27s,Rb-50x do plików txt i csv
24. Poprawiono przypisanie do właściwego typu jednostki organizacyjnej reguł kontrolnych dot. sprawozdania Rb34s
25. Rozwiązano problem nie drukowania uwag dot. informacji uzupełniających na wydrukach bilansów
26. Zamknięto jednostki organizacyjne typu ‚Rachunek dochodów własnych’,’Gospodarstwo pomocnicze’ oraz ‚Fundusz celowy’ z dniem 2010.12.31

Aktualne akty prawneRegionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13 15-085 Białystok
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strona Główna | Kontakt | BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij